Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

  • Young Learners (starters, movers, flyers).
  • P.E.T. Preliminary English Test.
  • F.C.E. First Certificate in English.
  • C.A.E. Certificate of Advanced English.
  • C.P.E. Certificate of Proficiency in English.
  • ΙΕLTS International English Language Tests.
  • Certificate of Competency in English (ECCE).
  • Advanced level Certificate (ALCE).
  • Certificate of Proficiency in English (ECPE).
  • TOEIC exam.
  • STARS1 (για μαθητές που έχουν ολοκληρέσει την B Junior).
  • STARS2 (για μαθητές που έχουν ολοκληρέσει την A Senior).
  • BEGINNERS (για μαθητές που έχουν ολοκληρέσει την B Senior).
  • ELEMENTARY (για μαθητές που έχουν ολοκληρέσει την C Senior).
  • ESB B1.
  • ESB B2.
  • ESB C1.
  • ESB C2.